Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

final(1).JPG
कार्यालय भवन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर