Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

कार्यालयहरु


गृह मन्त्रालय


जिल्ला प्रशासन कार्यालय


इलाका प्रशासन कार्यालय