Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जनजाती प्रमाणित सम्बन्धी

2075-10-11

2075-10-11


संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु/प्रक्रियाः

१) सम्पूर्ण विवरण खुलेको निवेदन र निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति ।

२) निवेदनलाई पुष्टी गर्ने प्रमाण कागजातहरु ।

३) स्थानीय तहको सिफारिस

जिम्मेवार पदाधिकारी: सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी/शाखा हेर्ने नायब सुब्बा

उजुरी सुन्ने अधिकारी – प्र.जि.अ

दस्तुर : रु. १०। को टिकट

कार्य सम्पादन गरिने समयः प्रक्रिया पुगेकै दिन

नोट :  नागरिकता लगायत पेश गरेका प्रमाणहरु सक्कल प्रतिहरु देखाउनु पर्ने हुंदा साथै लिई आउनुपर्नेछ ।