Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

आज मिति २०७७।०३।०५ गते जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुको नियमित माषिक बैठक !