Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

ठेगाना : पाँचथर, फिदिम

फोन नं : ०२४५२२०८८, ०२४५२२२५० १६६०२४५२१११

फ्याक्स : ०२४-५२२१३३

इमेल : dpanchthar@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/dpanchthar

मातहतका कार्यालयहरु