Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नाबालिक परिचयपत्रको आधारमा राहदानी

2075-10-11

2075-10-11


                         १. राहदानी आवेदन फाराम ३ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी निम्न प्रमाणहरु साथ पेश गर्नुपर्नेछः-

क. सक्कल नाबालिक परिचयपत्र र सो को २ प्रति प्रतिलिपि ।

ख. बाबु वा आमाको ना.प्र.प. को प्रतिलिपि ।

ग. बाबु वा आमाको विवाह दर्ताको प्रतिलिपि ।

घ. नाबालिकको हकमा अभिभावकको पत्र ।

ङ. ४ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

च. बसाइ सरी आएकाको हकमा बसाई सराईको प्रमाण र स्थायी बसोवास खुल्ने जग्गाधनी/घरबासको प्रमाणराहदानी विभागबाट प्राप्त हुनासाथ

जिम्मेवार पदाधिकारी: सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी/शाखा हेर्ने नायब सुब्बा

उजुरी सुन्ने अधिकारी – प्र.जि.अ

दस्तुरः - सामान्य प्रक्रियाको लागि रु ५०००।– द्रुत राहदानीको लागि राहदानी विभागमानै रु १००००।– राजश्व बुझाउनु पर्नेछ । १० वर्ष भन्दा मुनीका बच्चाको नावालक परिचयपत्रबाट राहदानी सिफारिस गर्दा ५ वर्षको लागि मात्र Validity राख्दा राजश्व दस्तुर रु.२५००।– लाग्ने ।

हराएको केरमेट भएको हकमा यस कार्यालयबाट  राहदानी बनाउँदा रु १००००।- र राहदानी विभागबाट बनाउँदा रु १५०००।- राजश्व बुझाउनु पर्नेछ ।

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-06-10 08:04:40

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

Powered By: ProActive Developers