Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

दैवी प्रकोप सहायता वितरण सम्बन्धी

2075-10-11

2075-10-11


लग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु/प्रक्रियाः

  1. विवरण खुलेको सम्बन्धित पीडित व्यक्तिको निवेदन
  2. सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस
  3. प्रहरी कार्यालयबाट भएको मुचुल्का पत्र
  4. पहिचान खुल्ने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

जिम्मेवार पदाधिकारी: सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी/शाखा हेर्ने नायब सुब्बा

उजुरी सुन्ने अधिकारी – प्र.जि.अ

दस्तुर : निवेदनमा रु. १०। को टिकट

कार्य सम्पादन गरिने समयः प्रक्रिया पुगेकै दिन