Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

कुनै व्यहोरा प्रमाणित सम्बन्धी

2075-10-11

2075-10-11


                          १. व्यहोरा खुलेको निवेदन

२. स्थानीय तहको सिफारिसपत्र

३. अन्य प्रमाण

जिम्मेवार पदाधिकारी: सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी/शाखा हेर्ने नायब सुब्बा

उजुरी सुन्ने अधिकारी – प्र.जि.अ

दस्तुर : नागरिकताका लागि रु. १०।–

कार्य सम्पादन गरिने समयः प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन ।

नोट :नागरिकता लगायत पेश गरेका प्रमाणहरु सक्कल प्रतिहरु देखाउनु पर्ने हुंदा साथै लिई आउनुपर्नेछ ।